Oddział Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny

 

INFORMACJA

o zasadach przyjęcia do PZOL Sp. z o.o. – Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego

Beskidzkiego Centrum Zdrowia Psychicznego – ZOL

z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.07.2012r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego (Dz. U. z 25 lipca 2012r. poz. 854), podstawą do przyjęcia jest skierowanie do szpitala psychiatrycznego (wzór stanowi zał. nr 1 do rozporządzenia) z rozpoznaniami psychicznymi zgodnie z Katalogiem Zakresów Świadczeń ICD-10: F00-F09, F20-F29, F30-F39, F70-F79.

Na skierowaniu należy wpisać tryb przyjęcia (przypadek pilny lub stabilny, czas pobytu: stały lub czasowy – na ile miesięcy). Skierowanie ważne jest 14 dni od jego wystawienia – ważność przedłuża oczekiwanie na przyjęcie, jeśli wpis na listę oczekujących nastąpi do 14 dni po wystawieniu skierowania.

Do skierowania dołącza się:

– zaświadczenie lekarskie (lekarz psychiatra);

– kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej, w tym kart leczenia szpitalnego;

– wywiad pielęgniarski;

– orzeczenie o grupie inwalidzkiej;

– odcinek renty lub emerytury, lub decyzję ośrodka pomocy społecznej o przyznanym

zasiłku stałym;

– zaświadczenie sądu oraz zgoda sądu na umieszczenie (w przypadku osoby

ubezwłasnowolnionej).

 

Kwalifikacja do przyjęcia odbywa się na podstawie złożonych dokumentów. Osoba ubiegająca się o miejsce zostaje powiadomiona pisemnie o zajmowanym miejscu w kolejce oraz przypuszczalnym terminie przyjęcia.

Potrzebne dokumenty można otrzymać w Poradni Zdrowia Psychicznego znajdującej się na terenie naszego zakładu lub w filii przy ul. Garbarskiej 3 w Żywcu oraz w Oddziale Psychiatrycznym w Międzybrodziu Bialskim.

 


Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w sekretariacie PZOL Sp. z o.o. w Międzybrodziu Bialskim

lub telefonicznie: 33 866 13 49/50, 33 862 15 19, tel. wew. 21 lub 13, w godz. 7.00-15.00.


 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Pielęgniarki koordynujące:

Oddział A1 – Anna Barcik, telefon wewnętrzny – 18

Oddział A2 – Renata Kuś, telefon wewnętrzny – 20

Oddział C1 – Urszula Gąsiorek, telefon wewnętrzny – 27

Oddział C2 – Anna Majiczek, telefon wewnętrzny – 28

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com