Oddział Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny

 

 

Zasady przyjęcia do PZOL sp. z o.o. – Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego Beskidzkiego Centrum Zdrowia Psychicznego – ZOL z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2018 r. w sprawie postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego (Dz.U.2018.2475 z dnia 2018.12.29), podstawą do przyjęcia jest skierowanie do szpitala psychiatrycznego (wzór stanowi zał. nr 1 do rozporządzenia). Wskazanie do przyjęcia do Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego stanowi rozpoznanie zgodne z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10: Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi (F00-F09), Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe (F20-F29), Zaburzenia nastroju (afektywne) (F30-F39) oraz Upośledzenie umysłowe (F70-F79).

Na skierowaniu należy wpisać tryb przyjęcia (przypadek pilny lub stabilny, czas pobytu: stały lub czasowy – na ile miesięcy). Skierowanie ważne jest 14 dni od jego wystawienia – ważność przedłuża oczekiwanie na przyjęcie, jeśli wpis na listę oczekujących nastąpi do 14 dni po wystawieniu skierowania.

Do skierowania dołącza się:

– zaświadczenie lekarskie (lekarz psychiatra);

– kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej, w tym kart leczenia szpitalnego;

– wywiad pielęgniarski;

– orzeczenie o grupie inwalidzkiej;

– odcinek renty lub emerytury, lub decyzję ośrodka pomocy społecznej o przyznanym zasiłku stałym;

– zaświadczenie sądu oraz zgoda sądu na umieszczenie (w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej).

 

pobierz wymagane dokumenty

 

Kwalifikacja do przyjęcia odbywa się na podstawie złożonych dokumentów. Osoba ubiegająca się o miejsce zostaje powiadomiona pisemnie o zajmowanym miejscu w kolejce oraz przypuszczalnym terminie przyjęcia.

Potrzebne dokumenty można otrzymać w Poradni Zdrowia Psychicznego znajdującej się na terenie naszego zakładu lub w filii przy ul. Garbarskiej 3 w Żywcu oraz w Oddziale Psychiatrycznym w Międzybrodziu Bialskim.

 


Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w sekretariacie PZOL sp. z o.o. w Międzybrodziu Bialskim

lub telefonicznie: 33 866 13 49/50, 33 862 15 19, tel. wew. 21 lub 13, w godz. 7.00-15.00


 

Pielęgniarki koordynujące:

Oddział A1 – Anna Barcik, telefon wewnętrzny – 18

Oddział A2 – Renata Kuś, telefon wewnętrzny – 20

Oddział C1 – Małgorzata Sadlik, telefon wewnętrzny – 27

Oddział C2 – Anna Majiczek, telefon wewnętrzny – 28

 

 

Dział Rehabilitacji Psychiatrycznej – Terapia Zajęciowa

Każdy nowoprzyjęty Pacjent jest zapraszany do pracowni terapii zajęciowej, gdzie zapoznawany jest z ofertą zajęć. Na podstawie obserwacji, wywiadów, analizy dokumentacji medycznej i socjalnej oraz informacji ze spotkań zespołu terapeutycznego, instruktor sporządza zalecenia. Uwzględniają one przedchorobowe oraz aktualne zainteresowania i zdolności Pacjenta.

CELE:

– aktywizacja Pacjenta

– przywracanie umiejętności utraconych w wyniku długotrwałej choroby

– zrozumienie własnych potrzeb

– odzyskanie wiary w siebie

Terapeuta stosuje urozmaicone metody i formy pracy, zachęca Pacjenta do zajęć oraz udziela mu pomocy i wsparcia.

 

OFERTA TERAPII ZAJĘCIOWEJ:

• arteterapia – rysunek, malowanie, wyklejanki
• muzykoterapia – aktywna (śpiewanie), bierna (słuchanie muzyki)
• robótki ręczne – wyszywanie, szycie, reperowanie, prucie, robótki na drutach, robótki szydełkowe, majsterkowanie, bibułkarstwo
• biblioterapia – aktywna (czytanie prasy i książek, pisanie, korespondencja), bierna (słuchanie czytanych przez inne osoby książek i gazet)
• zajęcia świetlicowe – oglądanie programów telewizyjnych i filmów, gry w karty, gry planszowe
• psychodrama – występy, przygotowywanie przedstawień
• psychoterapia elementarna – indywidualna rozmowa z Pacjentem
• zajęcia kulinarne – gotowanie, smażenie, pieczenie ciast itp.
• spacery, wyjścia rekreacyjne
• ergoterapia – prace zewnętrzne: pielęgnacja kwiatów, dyżury porządkowe i inne
• wyjazdy – wycieczki, wyjazdy indywidualne
• imprezy oddziałowe, zabawy – imprezy organizowane w oddziale z poczęstunkiem, muzyką i śpiewem, imprezy taneczne
• podstawy stolarstwa – przycinanie i obróbka drewna, wykonywanie z drewna: karmników budek dla ptaków, półek, ramek na obrazy itp.
• majsterkowanie
• modelarstwo – budowa modeli latających z zestawów, budowa modeli kartonowych

 

Gabinet psychologa

CELE:

• diagnostyka psychologiczna

• poprawa lub utrzymanie optymalnego stanu funkcjonowania psychicznego i społecznego

• zapobieganie nawrotom choroby

OFERTA GABINETU PSYCHOLOGA:

• zajęcia psychoterapeutyczne, diagnozowanie
• psychoterapia indywidualna i grupowa
• psychoedukacja
• zajęcia usprawniające, rozwijające funkcje poznawcze i aktywność społeczną

 

KONTAKT:

tel. 33 866 13 49 /50

Terapia zajęciowa:

Oddział A1, tel. wew. 19

Oddział A2, tel. wew. 41

Oddział C1 i C2, tel. wew. 45

Gabinet psychologa:

Oddział A1, tel. wew. 19

Oddział C2, tel. wew. 29

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com