Regulamin organizacyjny

 

Zarządzenie Prezesa Zarządu w sprawie zmiany nazw Przedsiębiorstw podmiotu leczniczego
Zarzadzenie - zmiana nazw przedsiębiorstw

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

PZOL

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przedsiębiorstwa działalności leczniczej

–       Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

–       Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy – Szpital

–       Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy – Ambulatorium

w

Międzybrodziu Bialskim

34-312 Międzybrodzie Bialskie, ul. Graniczna 7

NIP 5532598724, Regon 242764974, Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej,

VIII Wydział Gospodarczy, KRS numer 0000400236.

Kapitał zakładowy 154.400 zł

Tel. 33-866-13-49/50, Fax: 33-862-15-08

Międzybrodzie Bialskie, wrzesień 2013 r.

 


Rozdział I

Postanowienia ogólne

Rozdział II

Cele i zadania Spółki

Rozdział III

Struktura organizacyjna Spółki

Rozdział IV

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

Rozdział V

Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

Rozdział VI

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości świadczeń w komórkach organizacyjnych Spółki

Rozdział VII

Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Spółki oraz warunki współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania

Rozdział VIII

Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

Rozdział IX

Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej

Rozdział X

Organizacja procesu udzielania świadczeń w przypadku pobierania opłat

Rozdział XI

Postępowanie w przypadku śmierci pacjenta

Rozdział XII

Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowania ze środków publicznych

Rozdział XIII

Sposób kierowania komórkami organizacyjnymi

Rozdział XIV

Udzielanie pełnomocnictw

Rozdział XV

Podpisywanie pism i używanie pieczątek

Rozdział XVI

Ramowy zakres czynności osób zajmujących kierownicze stanowiska w Spółce

Rozdział XVII

Wspólne zadania i obowiązki osób zajmujących kierownicze stanowiska medycznych komórek organizacyjnych w Spółce

Rozdział XVIII

Przepływ informacji

Rozdział XIX

Prawa i obowiązki pacjenta

Rozdział XX

Skargi i wnioski pracowników Spółki i pacjentów Przedsiębiorstwa

Rozdział XXI

Postanowienia końcowe


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. PZOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim, 34-312, ul. Graniczna 7 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000400236, NIP 5532508724, REGON 242764974 zwana dalej „Spółką” jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 2. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000400236.
 3. Spółka prowadzi działalność leczniczą na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) i przepisów wydanych na jej podstawie oraz właściwych przepisów odrębnych.
 4. Spółka prowadzi działalność leczniczą poprzez wyodrębnione przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego i art. 2 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654) pod nazwą Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy REGON 24276497400020, Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy – Szpital REGON 24276497400038 oraz Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy – Ambulatorium REGON 24276497400045.
 5. Obszarem działania Spółki jest województwo śląskie. Spółka może prowadzić działalność poza województwem śląskim na podstawie odrębnych umów.
 6. Spółka może udzielać świadczeń zdrowotnych wymienionych w niniejszym regulaminie (dalej „Regulamin”) ludności zamieszkałej na obszarze działania Spółki, zamieszkałym poza terenem działania Spółki oraz cudzoziemcom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów, w tym w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.
 7. Spółka posiada własny znak towarowy zgłoszony do Urzędu Patentowego pod numerem Z. 401983
 8. Spółka posiada certyfikat PN EN ISO 9001:2009 od 2001 roku, który jest systematycznie aktualizowany.

§ 2

Regulamin Organizacyjny podmiotu leczniczego zwany w dalszej części „Regulaminem” określa wewnętrzną organizację Spółki, cele i zadania oraz zakresy działalności poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy.

§ 3

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Prezesie – należy przez to rozumieć Prezesa Zarządu PZOL Spółka z o.o.;
 2. Dyrektorze – należy przez to rozumieć powoływanego przez Prezesa Zarządu PZOL Spółka z o.o. Dyrektora ds. Lecznictwa;
 3. Prokurencie – należy przez to rozumieć osobę, której udzielono prokury zgodnie z KC oraz KSH, ujawnioną w KRS,
 4. Komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć wyodrębnioną strukturę w schemacie organizacyjnym Spółki;
 5. Kierowniku komórki organizacyjnej – należy przez to rozumieć kierownika wyodrębnionej komórki w schemacie struktury organizacyjnej Spółki;
 6. Medycznej komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną, a w szczególności: Oddział, Poradnię, Pracownię, wchodzącą zgodnie z niniejszym Regulaminem w skład Pionu Lecznictwa;
 7. Umowie – należy przez to rozumieć umowę Spółki. Sporządzoną w formie aktu notarialnego.

Rozdział II

Cele i zadania Spółki

§ 4

 1. Podstawowymi celami Spółki są udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz promocja zdrowia.
 2. Głównym zadaniem Spółki jest prowadzenie działalności leczniczej, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654).
 3. Działalność lecznicza Spółki polega na przywracaniu i poprawie zdrowia pacjentów oraz zapewnieniu kompleksowej i profesjonalnej opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej na najwyższym poziomie zgodnie z obowiązującą aktualnie wiedzą medyczną i standardami oraz promocji zdrowia.
 4. W celu zaspokajania potrzeb zdrowotnych i oczekiwań swoich pacjentów Spółka będzie podejmować wszelkie działania zmierzające do podnoszenia jakości świadczonych usług poprzez:

a) Pozyskiwanie i zatrudnianie kadry o możliwie najwyższych kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych,

b) Pozyskiwanie i udostępnianie sprzętu diagnostyczno-zabiegowego najwyższej jakości,

c) Podejmowanie wszelkich działań wewnętrznych i zewnętrznych w celu stworzenia optymalnie przyjaznej atmosfery dla swoich pacjentów,

d) Zabezpieczenie spraw religijnych, socjalno-kulturalno-bytowych pacjentów,

e) Prowadzenie działalności naukowo-badawczej,

f) Organizowanie szkoleń i kursów z dziedzin medycznych opowiadających profilowi Spółki.

Rozdział III

Struktura organizacyjna Spółki

§ 5

 1. Spółka prowadzi swoją działalność w trzech przedsiębiorstwach działalności leczniczej:

a) Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy – Oddział Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny,

b) Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy – Szpital,

c) Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy – Ambulatorium.

 1. Strukturę organizacyjną Spółki określa schemat organizacyjny będący załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Komórki organizacyjne:

              I. Przedsiębiorstwo: Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo – Leczniczy 01

Komórka:

–  Oddział Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny 001 (liczba łóżek 210)

W skład, którego wchodzą następujące jednostki:

a) Oddział Opiekuńczo-Leczniczy AI

b) Oddział Opiekuńczo-Leczniczy AII

c) Oddział Opiekuńczo-Leczniczy CI

d) Oddział Opiekuńczo-Leczniczy CII

              II. Przedsiębiorstwo: Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy – Szpital 02

Komórka:

–        Oddział Szpitalny Psychiatryczny 002 (liczba łóżek 40)

–        Dział Farmacji Szpitalnej 007

–        Izba Przyjęć 008

              III. Przedsiębiorstwo: Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy – Ambulatorium

Komórka:

–        Poradnia Zdrowia Psychicznego 003

–        Poradnia Zdrowia Psychicznego w Żywcu, ul. Legionów 1 004

–        Pielęgniarska Opieka Domowa 009

–        Rehabilitacja ruchowa/Gabinet Fizjoterapii 006

–        Gabinet Psychologiczny /rehabilitacja psychiatryczna 005                    

–        Zespół leczenia środowiskowego (domowego) 010

–        Oddział Dzienny Psychiatryczny (ogólny) 011 – liczba miejsc – 24

Pozostałą strukturę organizacyjną tworzą inne komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania spółki wymienione w schemacie organizacyjnym.

Rozdział IV

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

 § 6

1. Oddział opiekuńczo- leczniczy psychiatryczny i oddział szpitalny psychiatryczny są podstawowymi komórkami organizacyjnymi leczniczo-pielęgnacyjnymi udzielającymi opieki w systemie stacjonarnym.

2. Oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny przeznaczony jest dla leczenia osób przewlekle chorych, niewymagających leczenia szpitalnego, u których występują istotne deficyty w samoopiece i samopielęgnacji, którzy wymagają całodobowej opieki i pielęgnacji.

3. Do zadań oddziałów opiekuńczo – leczniczych zapewniających opiekę całodobową należy w szczególności:

–            leczenie,

–            zindywidualizowane pielęgnowanie,

–            rehabilitacja psychiatryczna ukierunkowana na przywracanie umiejętności utraconych w wyniku choroby psychicznej,

–            fizjoterapia.

4. W Oddziale Opiekuńczo-Leczniczym Psychiatrycznym są stosowane następujące procedury medyczne:

–          diagnostyka psychiatryczna,

–          diagnostyka neurologiczna i internistyczna,

–          diagnoza pielęgniarska,

–          realizowanie planu pielęgnowania,

–          treningi umiejętności społecznych,

–          diagnostyka psychologiczna,

–          psychiatryczne leczenie biologiczne,

–          psychoterapia, socjoterapia, terapia zajęciowa,

–          rehabilitacja narządu ruchu,

–          podstawowa diagnostyka laboratoryjna w pełnym zakresie,

–          KG, EEG, TK, MR

–          konsultacje specjalistyczne w pełnym zakresie.

5. Praca w Oddziale Opiekuńczo-Leczniczym psychiatrycznym ukierunkowana jest na:

–    zapewnienie całodobowej profesjonalnej opieki lekarskiej i świadczenie usług pielęgniarskich w sposób zindywidualizowany, przyjazny dla pacjenta i dostosowany do jego potrzeb zdrowotnych, których celem jest uzyskanie poprawy zdrowia i umiejętności społecznych utraconych w wyniku długotrwałej choroby oraz poprawa jakości życia z chorobą psychiczną;

–    rehabilitację psychiatryczną dostosowaną do możliwości psychicznych pacjenta i ukierunkowaną na uzyskanie jak największej samodzielności przez: ćwiczenia procesów poznawczych, myślenia, koncentracji, uwagi, co powoduje łatwiejsze przyswajanie ćwiczonych umiejętności na innych zajęciach, działania mające na celu integrację ze środowiskiem zewnętrznym (są to między innymi obozy rehabilitacyjne, wycieczki, pielgrzymki, wyjazdy do kina, kawiarni, spacery, zabawy taneczne, kursy tańca towarzyskiego, wieczorki okolicznościowe, występy zespołów zagranicznych na terenie PZOL Sp. z o. o. przedstawienia z udziałem pacjentów (Jasełka w ramach przeglądu Widowisk Jasełkowych Niepełnosprawnych w trakcie obchodów Godów Żywieckich, impreza krajowa); psychoterapię grupową i indywidualną, pracę w pracowniach terapii zajęciowej, gdzie prowadzone są zajęcia poprawiające zdolności manualne, takie jak: szydełkowanie, robótki na drutach, wyplatanie przedmiotów z użyciem różnych materiałów, malowanie obrazów, zajęcia kulinarne, modelarskie (rzeźba, modele samolotów, okrętów itd.), udział w różnego rodzaju konkursach (muzyczne, literackie, plastyczne), program rehabilitacyjny, który jest planowany indywidualnie dla każdego pacjenta i przy jego udziale na interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym w składzie: lekarz, pielęgniarka, psycholog, instruktor terapii zajęciowej, fizjoterapeuta, pracownik socjalny. Do oceny zdrowotnego i społecznego poziomu funkcjonowania pacjenta stosowane jest narzędzie opracowane w Podmiocie: Zespołowa Skala Funkcjonowania Pacjenta. Przyjęte kryteria oceny pozwalają określić poziom występujących dysfunkcji co stanowi wyjście do planowania metod pracy pozwalających na przywracanie utraconych zdolności. Zakres prowadzonych interwencji to: leczenie biologiczne, zabiegi fizjoterapeutyczne, różne formy zajęć ogólnousprawniających, terapia zajęciowa, treningi umiejętności społecznych, psychoedukacja, psychodrama.

6. Do zadań Oddziału Szpitalnego Psychiatrycznego należy:

–    zapewnienie leczenia stacjonarnego dla pacjentów rejonu powiatu żywieckiego (powyżej 150 tys. mieszkańców) oraz pacjentów kierowanych z trenu Polski;

–          całodobowe konsultacje psychiatryczne w Izbie Przyjęć;

–          psychoedukację pacjentów i ich rodzin;

–          szkolenie lekarzy i pielęgniarek w zakresie leczenia i opieki psychiatrycznej;

–          szkolenie personelu nie medycznego zatrudnionego w Spółce i w innych jednostkach;

–          diagnozowanie i leczenie biologiczne;

–          zindywidualizowane pielęgnowanie;

–          psychoterapia;

–          promocja zdrowia.

7. W Oddziale Szpitalnym Psychiatrycznym stosowane są następujące procedury medyczne:

–          diagnostyka psychiatryczna,

–          diagnostyka neurologiczna i internistyczna,

–          diagnoza pielęgniarska,

–          realizowanie planu pielęgnowania,

–          treningi umiejętności społecznych,

–          diagnostyka psychologiczna,

–          psychiatryczne leczenie biologiczne,

–          psychoterapia, socjoterapia, terapia zajęciowa,

–          rehabilitacja narządu ruchu,

–          podstawowa diagnostyka laboratoryjna w pełnym zakresie, EKG, EEG, TK,

–          konsultacje specjalistyczne w pełnym zakresie.

§ 7

Do zadań Działu Farmacji Szpitalnej należy w szczególności:

1. Zapewnienie asortymentu leków niezbędnych dla przebiegu leczenia w oparciu o zamówienia leków ujętych w receptariuszu szpitalnym oraz leków spoza receptariusza, a także sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

2. Obsługa innych przedsiębiorstw podmiotu leczniczego w powyższym zakresie.

§ 8

Poradnia Zdrowia Psychicznego:

1. Jest podstawową komórką organizacyjną leczniczo-profilaktyczną udzielającą opieki w systemie ambulatoryjnym.

2. Praca poradni ukierunkowana jest na ambulatoryjne diagnozowanie i leczenie pacjentów chorych psychicznie, udzielanie im wsparcia, prowadzeniem poradnictwa psychologicznego oraz psychoterapii indywidualnej.

3. Poradnie specjalistyczne przyjmują pacjentów w dni powszednie, szczegółowe informacje o godzinach pracy poradni pacjent może uzyskać telefonicznie, osobiście lub przez osoby trzecie w rejestracji.

4. Przed przyjściem do poradni pacjent powinien zostać zarejestrowany, rejestracja odbywa się osobiście, telefonicznie, ewentualnie przez osoby trzecie.

5. Pacjent ma prawo do wyboru lekarza specjalisty, którego usług medycznych będzie korzystał.

6. W Poradni Zdrowia Psychicznego stosowane są następujące procedury medyczne:

–          diagnostyka psychiatryczna,

–          diagnostyka neurologiczna i internistyczna,

–          diagnostyka psychologiczna,

–          psychoterapia,

–          podstawowa diagnostyka laboratoryjna,

–          EKG, EEG, TK,

–          zabiegi pielęgniarskie,

–          leczenie,

–          poradnictwo psychologiczne, psychoterapia i psychoedukacja,

–          orzecznictwo,

–          promocja zdrowia.

 

Oddział Dzienny Psychiatryczny prowadzi terapię w trybie dziennym skierowanym do:

–    osób u których nasilenie trudności w życiu (osobistym, rodzinnym, zawodowym, społecznym) lub objawów choroby, powoduje pogorszenie codziennego funkcjonowania w środowisku;

–         osób, które cierpią na zaburzenia ustroju, lękowe, obsesyjne, zaburzenia osobowości, nie wymagające hospitalizacji całodobowej;

–         osób, które ukończyły leczenie szpitalne, lecz potrzebują pomocy w powrocie do środowiska (rodzinnego, zawodowego, społecznego).

 

Postępowanie diagnostyczne obejmuje:

–          badanie lekarskie (psychiatryczne i ogólne),

–          diagnostykę laboratoryjna,

–          badanie psychologiczne,

–          rozpoznanie zasobów osobistych,

–          rozpoznanie sytuacji środowiskowej i socjalnej pacjenta,

–          leczenie i wczesna rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza psychotycznymi powyżej 18 roku życia.

Postępowanie leczniczo-rehabilitacyjne obejmuje:

–          farmakoterapię,

–          terapię indywidualną skoncentrowaną na wielu wymiarach życia pacjenta,

–          terapię grupową,

–          fototerapię zaburzeń depresyjnych,

–          terapię zajęciową,

–          psychoedukację pacjenta w zakresie farmakoterapii,

–          promocją zdrowia,

–          psychoedukację i wsparcie rodziny pacjenta,

–          treningi umiejętności praktycznych, społecznych, osobistych.

Zasady praktycznego postępowania dotyczącego przyjęcia i pobytu w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym zamieszczono w informatorze dla pacjentów i ich rodzin.

§ 9

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa

 

Celem Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej jest opieka pielęgniarska nad przewlekle chorymi w środowisku domowym, rodzinnym, udzielanie wsparcia rodzinie oraz pomoc w pielęgnowaniu osoby obłożnie chorej.

Procedury wykonywane w Pielęgniarskiej Opiece Długoterminowej:

 

–          Wywiad pielęgniarski,

–          Diagnoza pielęgniarska,

–          Procedury pielęgniarskie zawarte w katalogu usług pielęgniarskich,

–          Edukacja pacjentów i ich rodzin.

Gabinet Fizjoterapii

Praca w gabinecie fizjoterapii jest ukierunkowana na przywracanie choremu utraconych sprawności, wytwarzanie mechanizmów kompensacyjnych w przypadku trwałych uszkodzeń lub utrzymanie istniejącego stanu fizycznego.

–          Procedury wykonywane w Gabinecie Fizjoterapii;

–    Procedury wykonywane w gabinecie fizjoterapii są zgodne z zaleceniami lekarzy kierujących pacjentów do gabinetu i katalogiem oferowanych zabiegów.

Zakres działalności leczniczej Spółki obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu:

a) Ambulatoryjnej psychiatrycznej opieki zdrowotnej w Poradni Zdrowia Psychicznego,

b) Pielęgnacji i opieki nad chorymi świadczoną w oddziałach opieki całodobowej oraz w opiece domowej,

c) Rehabilitacji psychiatrycznej i ruchowej,

d) Stacjonarnej psychiatrycznej opieki zdrowotnej i detoksykacji alkoholowej świadczonej w oddziale psychiatrycznym,

e) Orzekanie o stanie zdrowia i czasowej niezdolności do pracy,

f) Profilaktyki i promocji zdrowia,

g) Rehabilitacji polegającej na pobycie osób z zaburzeniami psychicznymi w chronionych warunkach mieszkalnych,

h) Organizacji turnusów rehabilitacyjnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

i) Świadczeń dziennych psychiatrycznych dla dorosłych.

Rozdział V

Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

§ 10

1. Siedzibą Spółki jest Międzybrodzie Bialskie. Miejscem wykonywania działalności leczniczej są budynki zlokalizowane w Międzybrodziu Bialskim przy ul. Granicznej 7 oraz budynki zlokalizowane w Żywcu przy al. Legionów 1.

2. Uruchomienie działalności nowej komórki wymaga zmiany Regulaminu Organizacyjnego.

Rozdział VI

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości świadczeń w komórkach organizacyjnych Spółki

§ 11

1. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Spółce odbywa się z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości świadczeń w komórkach organizacyjnych Spółki. Szczegółowy zakres wykonywanych świadczeń zdrowotnych określają przepisy prawa oraz zapisy umów z dysponentami publicznych środków finansowych oraz innymi podmiotami.

2. Zarząd Spółki może określić, w drodze zarządzenia, szczegółowe zasady, standardy postępowania i procedury wykonywane w poszczególnych komórkach organizacyjnych Spółki w celu zapewnienia właściwego poziomu i jakości świadczeń zdrowotnych.

§ 12

1. Spółka udziela bezpłatnych świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ osobom korzystającym z ubezpieczenia zdrowotnego lub bezpłatnej pomocy medycznej na mocy odrębnych przepisów, a w stanach zagrożenia życia i zdrowia wszystkim potrzebującym pomocy medycznej.

2. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawody medyczne oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. Świadczenia zdrowotne udzielane są przy możliwie najpełniejszym zapewnieniu właściwej dostępności i jakości świadczeń udzielanych przez Spółkę.

3. Żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielania świadczenia zdrowotnego, jeżeli osoba zgłaszająca się do oddziału prowadzonego przez Spółkę potrzebuje natychmiastowego udzielenia pomocy medycznej ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

4. Spółka prowadzi dokumentację medyczną dotyczącą osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem ochrony danych osobowych zawartych w dokumentacji, oraz udostępnia dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Spółka udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością, na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej, przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, w przepisach odrębnych lub w umowach cywilnoprawnych.

§ 13

1. Świadczeniami zdrowotnymi długoterminowymi udzielanymi przez Spółkę są: świadczenia pielęgnacyjne, opiekuńcze, lecznicze przeznaczone dla osób przewlekle chorych, niewymagających leczenia szpitalnego, w których występują istotne deficyty w samoopiece i samopielęgnacji, którzy wymagają całodobowej opieki i pielęgnacji.

2. Świadczeniem zdrowotnym ambulatoryjnym są działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

3. W oddziale opiekuńczo-leczniczym psychiatrycznym i oddziale szpitalnym pacjenci objęci są specjalistycznymi, całodobowymi świadczeniami zdrowotnymi.

4. Przyjęcie do oddziału szpitalnego psychiatrycznego prowadzonego przez Spółkę odbywa się na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, co oznacza, że:

a) Przyjęciu do oddziału szpitalnego psychiatrycznego osoby zgłaszającej się lub skierowanej przez lekarza albo uprawnioną instytucję orzeka lekarz wyznaczony do tych czynności, po zapoznaniu się ze stanem zdrowia i uzyskaniu zgody tej osoby, jej opiekuna faktycznego lub przedstawiciela ustawowego, chyba że na mocy odrębnych przepisów możliwe jest przyjęcie do szpitala bez wyrażenia zgody,

b) Jeśli w skutek braku miejsc, zakresu udzielanych przez oddział świadczeń lub względów epidemiologicznych pacjent skierowany do leczenia szpitalnego nie może zostać przyjęty, lekarz izby przyjęć po udzieleniu niezbędnej pomocy medycznej zapewnia w razie potrzeby przywiezienie pacjenta do innego szpitala, po uprzednim porozumieniu się z tym szpitalem o dokonanym rozpoznaniu i podjętych czynnościach lekarz dokonuje odpowiedniego wpisu do dokumentacji medycznej;

c) Jeżeli przyjęcie do oddziału szpitalnego nie musi nastąpić natychmiast, jak w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, a oddział szpitalny nie ma w danej chwili możliwości przyjęcia wyznacza się termin, w którym nastąpi przyjęcie,

d) Z chwilą przyjęcia pacjenta do oddziału szpitalnego, jego odzież za pokwitowaniem przekazywana jest do „Depozytu Rzeczy Pacjentów” (DRP),

e) Za zgodą Kierownika Oddziału pacjent może odebrać odzież z DRP w trakcie pobytu w szpitalu lub w dniu wypisu. Odzież z DRP odbiera pracownik szpitala – sanitariusz/salowy właściwego oddziału i za pokwitowaniem przekazuje pacjentowi.

5. Przyjęcie na oddział szpitalny może nastąpić w każdym dniu i o każdej porze – w przypadkach uzasadnionych medycznie.

6. Wypisanie pacjenta z oddziału szpitalnego psychiatrycznego następuje, gdy:

a) Stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w oddziale: pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego i który nie wyraża zgody na wypis ponosi koszty pobytu w szpitalu od tego momentu niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, określonych w odrębnych przepisach. Decyzję w tej sprawie podejmie Zarząd na wniosek Kierownika Oddziału;

b) Pacjent, jego opiekun ustawowy/faktyczny lub przedstawiciel ustawowy żąda wypisania ze szpitala na własne ryzyko,

c) Osoba przebywająca w oddziale szpitalnym psychiatrycznym w sposób rażący narusza regulamin porządkowy, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jej życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób,

d) Przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny żąda wypisania pacjenta z oddziału, a Zarząd lub lekarz przez niego upoważniony wyrazi na to zgodę. (Zarząd lub lekarz przez niego upoważniony może odmówić w sytuacjach budzących uzasadnioną wątpliwość wypisania, do czasu wydania w tej sprawie orzeczenia przez właściwy ze względu na siedzibę Spółki, sąd opiekuńczy).,

e) Wypisanie ze szpitala pacjenta przebywającego w tym szpitalu bez jego zgody następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

f) Osobę występującą o wypisanie na własne żądanie z oddziału szpitalnego psychiatrycznego lekarz prowadzący informuje o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w szpitalu, po czym osoba ta składa pisemne oświadczenie o wypisaniu na własne żądanie.

g) Jeśli opiekun faktyczny lub przedstawiciel ustawowy nie odbiera pacjenta z oddziału w wyznaczonym terminie, wówczas zakład zawiadamia o tym organ gminy właściwej na miejsce zamieszkania lub pobytu i organizuje na koszt gminy przewiezienie do miejsca zamieszkania.

7. Przyjęcie do Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 7.25 do 15.00. na podstawie skierowania przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarza prowadzącego w szpitalu.

a) Pacjent zgłasza się do oddziału prowadzonego przez Spółkę po otrzymaniu informacji o możliwości przyjęcia. Decyzję o przyjęciu podejmuje Komisja Weryfikacyjna Skierowań Pacjentów do PZOL Sp. z o.o. działająca w/g Regulaminu Pracy Komisji. (Załącznik nr 2). Przewodniczący komisji (lekarz) w razie zaistnienia sytuacji wymagającej podjęcia natychmiastowej decyzji o przyjęciu pacjenta ze względu na stan jego zdrowia, może go przyjąć w trybie nagłym na czas określony.

b) Koszty wyżywienia i zakwaterowania w oddziale opiekuńczo-leczniczym  ,

c) Psychiatrycznym ponoszone są na zasadach określonych ustawowo.

8. Wypisanie pacjentaoddziału opiekuńczo-leczniczego psychiatrycznego następuje

a) Na wniosek opiekuna ustawowego/faktycznego, przedstawiciela ustawowego (opiekun prawny) lub pacjenta;

b) Jeśli ustały okoliczności kierujące go do oddziału opiekuńczego.

9. Przyjęcie do Oddziału Dziennego Psychiatrycznego dla dorosłych odbywa się od poniedziałku do piątku na podstawie ważnego skierowania lekarskiego w godzinach pracy oddziału szpitalnego:

–         Oddział działa w godz. od 8.30 do14.00,

–         Okres korzystania z tej formy leczenia określa lekarz kierujący oddziałem.

–         Wypisanie pacjenta z oddziału następuje po uzgodnieniu z lekarzem prowadzący leczenie.

10. Zakres kompetencji lekarza udzielającego porady powinien być zgodny z rodzajem udzielanej porady. Uprawnienia wynikają z wyuczonej specjalności oraz zakresu obowiązków.

11. Kompleksowe specjalistyczne świadczenia zdrowotne nie obejmują:

a) Świadczeń ponad standardowych,

b) Świadczeń z zakresu wysokospecjalistycznych procedur medycznych określonych w odpowiednich aktach wykonawczych.

12. Świadczenia ambulatoryjne z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej udzielane są ubezpieczonym na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Skierowanie nie jest potrzebne do:

a) Psychiatry

b) Dla osób chorych na gruźlicę

c) Dla osób zakażonych wirusem HIV;

d) Dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychoaktywnych – w zakresie lecznictwa

e) Dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów;

f) Dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych;

13. Jeżeli stan zdrowia osoby ubezpieczonej wymaga kontynuacji leczenia specjalistycznego, to związane z tym kolejne wizyty w gabinecie lekarza specjalisty odbywają się bez ponownego skierowania lekarza.

14. Świadczenia zdrowotne związane z wypadkiem, zatruciem, urazem, stanem zagrożenia życia udzielane są bez skierowania.

15. Obowiązki lekarza specjalisty:

a) Przyjęcie, diagnozowanie i leczenie pacjenta w przypadkach chorobowych wykraczających poza zakres kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza innej specjalności.

b) Udzielenie konsultacji, dającej wyczerpującą odpowiedź na problem, który był przedmiotem skierowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

c) Przygotowanie pacjenta do realizacji zalecanej przez niego diagnostyki lub przewidzianej formy leczenia,

d) Informowanie pacjenta o przeciwwskazaniach i istniejącym ryzyku związanym z ewentualnym procesem diagnostyczno-terapeutycznym,

e) Wskazywanie pacjentowi, jego opiekunowi faktycznemu lub przedstawicielowi ustawowemu miejsca, w którym może być wykonana zlecona przez niego diagnostyka lub przewidziane przez niego formy leczenia lub konsultacji specjalistycznych,

f) Współpraca z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie udzielania pomocy medycznej osobom chorym psychicznie,

g) Uzasadnienie ewentualnej przyczyny odmowy leczenia, także w formie pisemnej – na prośbę lub żądanie pacjenta,

h) Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz wypisywanie recept zgodnie z obowiązującymi przepisami.

16. Lekarz specjalista nie powinien:

a) Żądać od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej potwierdzenia własnych decyzji diagnostycznych lub terapeutycznych,

b) Zlecać lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej wykonywania diagnostyki lub form leczenia wykraczających poza zakres ich kompetencji,

c) Żądać potwierdzenia przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia płatności za diagnostykę, której zdecydował,

d) Proponować pacjentom odpłatnych form diagnostycznych lub leczenia, wiedząc, że pacjent może uzyskać je bezpłatnie, w ramach ubezpieczenia zdrowotnego,

17. Poradnie specjalistyczne przyjmują pacjentów w dni powszednie, w godzinach rannych i popołudniowych.

18. Szczegółowe informacje o godzinach pracy poradni pacjent może uzyskać telefonicznie, osobiście lub przez osoby trzecie w rejestracji. Szczegółowy rozkład czasu pracy w poradniach z wykazem lekarzy przyjmujących znajduje się w dostępnym miejscu w poradni.

19. Pacjent przyjmowany do poradni musi posiadać:

a) Dokument uprawniający do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego,

b) Wyniki badań będących w posiadaniu pacjenta, związane z chorobą pacjenta,

c) Ewentualne wyniki badań dodatkowych,

d) Kartę informacyjną leczenia szpitalnego, jeśli pacjent był wcześniej hospitalizowany.

20. Przed przyjściem do poradni pacjent powinien zostać zarejestrowany. Rejestracja odbywa się osobiście, telefonicznie, a w razie uzasadnionej konieczności przez osoby trzecie.

21. Pacjent ma prawo do wyboru lekarza specjalisty, z którego usług medycznych będzie korzystał.

22. W przypadku nieobecności osób udzielających świadczeń zdrowotnych, Dyrektor ds. Lecznictwa jest odpowiedzialny za ustalenie zastępstw.

23. Przyjmowanie pacjentów w poradni następuje bez zbędnej zwłoki.

24. Ustalenie terminów badań i zabiegów odbywa się przez zgłoszenie osobiste lub telefoniczne.

25. Ustalenie kolejności przyjęć w dniu zgłoszenia ma charakter wyłącznie porządkowy. W przypadkach nagłych zachorowań – porada w ambulatorium, niezbędny zabieg lub wizyta odbywają się w dniu zgłoszenia.

26. Czas oczekiwania na udzielenie świadczenia nie przekracza okresu wskazanego w standardach świadczeń o danych specjalnościach. W razie awarii aparatury niezbędnej do wykonania świadczenia czas ten może być wydłużony nie więcej niż o 7 dni.

27. Gdy cel leczenia nie może być osiągnięty w warunkach ambulatoryjnych, lekarz specjalista kieruje pacjenta do leczenia szpitalnego ustalając w miarę możliwości od razu termin przyjęcia do szpitala.

28. Godziny przyjęć do leczenia ambulatoryjnego, na badania i zabiegi rehabilitacyjne w poszczególnych gabinetach medycznych wynikają corocznie z treści umów z właściwym oddziałem NFZ, a informacje o godzinach przyjęć są wywieszone na drzwiach wejściowych gabinetów medycznych.

29. W razie potrzeby specjalistyczne badania diagnostyczne i leczenia pacjentów mogą być wykonywane w innych placówkach posiadających umowy z PZOL Sp. z o.o na wykonanie określonych elementów kompleksowej usługi medycznej.

§ 14

   1. Spółka zapewnia przyjętemu pacjentowi:

a) Świadczenia zdrowotne,

b) Środki farmaceutyczne i materiały medyczne,

c) Pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia.

2.W razie pogorszenia się stanu zdrowia chorego powodującego zagrożenie życia lub w razie jego śmierci, Spółka jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić wskazaną przez chorego osobę lub instytucję, przedstawiciela ustawowego albo opiekuna ustawowego/faktycznego.

§ 15

Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w przedsiębiorstwie należącym do Spółki, a nie chce opuścić terenu Spółki ponosi koszty pobytu począwszy od terminu określonego przez Zarząd niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń określonych w przepisach odrębnych.

Rozdział VII

Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Spółki oraz warunki współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania

§ 16

1. Prezes Zarządu Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz w zakresie wynikającym z umowy Spółki.

2. Prezes jest przełożonym wszystkich pracowników Spółki.

3. Działalnością Spółki kieruje Zarząd, w imieniu którego działa Prezes Zarządu. Prezes Zarządu wykonuje swoje obowiązki przy pomocy: Prokurenta, Dyrektora ds. Lecznictwa, Głównego Księgowego oraz Kierowników komórek organizacyjnych/stanowisk.

4. Organizację wewnętrzną Spółki obrazuje schemat organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Spółki, określający zależność służbową poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych.

5. Komórki organizacyjne tworzy się i przekształca dla realizacji celów Spółki przy zachowaniu zasad optymalnej koncentracji zadań i niezbędnych funkcji wykonawczych w jednostce organizacyjnej.

6. Komórki organizacyjne tworzy, znosi, łączy i przekształca Prezes Zarządu.

§ 17

1. Spółka wykonuje swoją działalność poprzez swoje przedsiębiorstwa.

2. Strukturę organizacyjną Spółki tworzą komórki organizacyjne prowadzące odpowiednie – wyodrębnione części działalności Spółki:

a) Działalność medyczną;

b) Obsługę administracyjno-finansową;

c) Samodzielne stanowiska.

Rozdział VIII

Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

§ 18

1. Spółka współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, zdrowotną w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania w procesie diagnostyczno-terapeutycznym (placówki kliniczne akademii medycznych i instytuty naukowo-badawcze, inne), jeżeli wymaga tego dobro pacjenta.

2. Spółka współdziała z podmiotami, o których mowa w ust. 1, a w szczególności w zakresie:

–          Zapewnienia prawidłowej i szybkiej diagnostyki,

–          Pełnego i skorelowanego leczenia pacjentów,

–          Pełnej pielęgnacji oraz kompleksowej rehabilitacji pacjentów,

–          Gwarancji dyskrecji i poszanowania intymności pacjenta,

–          Ochrony danych osobowych pacjenta.

3. Spółka współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, także poprzez kierowanie pacjentów Spółki do innych placówek w celu konsultacji specjalistycznych, zleca badania laboratoryjne niewykonywane w Spółce, kieruje pacjentów na zabiegi specjalistyczne, o ile nie ma możliwości ich wykonania w Spółce.

4. Szczegółowe zasady współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, w zakresie określonym w niniejszym paragrafie, określają przepisy prawa oraz postanowienia umów zawartych pomiędzy tymi podmiotami a Spółką.

5. Spółka podejmuje wszelkie czynności mające na celu pełne i bieżące współdziałanie z podmiotami, o których mowa w ust. 1 w celu zapewnienia ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

6. W Spółce wykonywane są także badania diagnostyczne i lecznicze na podstawie podpisanych umów z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.

Rozdział IX

Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej

§ 19

Spółka prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych PZOL Sp. z o.o.

Ustala się następującą wysokość opłaty za:

1. jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

2. jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1;

3. sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej – 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1;

4. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 jest zgodna z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

5. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 określona jest w cenniku.

Rozdział X

Organizacja procesu udzielania świadczeń w przypadku pobierania opłat

§ 20

1. Spółka udziela odpłatnych świadczeń zdrowotnych na podstawie odrębnych umów zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym regulaminie, poza godzinami wynikającymi z treści umów z właściwym oddziałem NFZ, a informacje o godzinach przyjęć mają być wywieszone na drzwiach wejściowych gabinetów przyjęć, w opiece stacjonarnej dotyczy to łóżek nieobjętych umową z NFZ.

2. W sytuacji, gdy świadczenia zdrowotne mają być udzielane odpłatnie, pacjent ma prawo przed rozpoczęciem udzielania tego świadczenia poznać jego cenę.

3. W przypadku indywidualnego rozliczania pacjentem, pacjent ma możliwość uregulowania należności za usługę przed jej rozpoczęciem lub po jej zakończeniu.

4. Zapłaty za wykonane odpłatne świadczenia zdrowotne należy dokonywać wpłatą gotówkową za pokwitowaniem lub przelewem na wskazany rachunek bankowy.

5. Na życzenie pacjenta, każdorazowo za zrealizowanie odpłatnego świadczenia zdrowotnego, wystawiana jest faktura VAT.

6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie mogą naruszać art. 10 Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Rozdział XI

Postępowanie w przypadku śmierci pacjenta

§ 21

1. Pielęgniarka zatrudniona w Spółce, która pierwsza powzięła wiadomość
o zgonie pacjenta, niezwłocznie informuje o tym lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego zatrudnionego w Spółce.

2. Lekarz stwierdzający zgon wystawia kartę zgonu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawiadamia o zgonie rodzinę zmarłego pacjenta.

3. Pielęgniarka wykonuje toaletę pośmiertną zmarłego pacjenta i zawiadamia o tym Zarząd.

4. Pielęgniarka dokonuje spisu rzeczy zmarłego pacjenta w celu przekazania ich za pokwitowaniem rodzinie.

5. Pielęgniarka wypełnia kartę skierowania zwłok do prosektorium oraz zakłada na przegub dłoni albo stopy osoby zmarłej identyfikator wykonany z tasiemki, płótna lub tworzywa sztucznego, po czym zwłoki wraz z tą kartą oraz identyfikatorem są przewożone do chłodni.

6. Identyfikator, o którym mowa w ust. 5 zawiera:

a) Imię i nazwisko osoby zmarłej;

b) PESEL osoby zmarłej, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość;

c) Datę i godzinę zgonu.

7. Pielęgniarka koordynująca jest odpowiedzialna za przygotowanie kompletnej dokumentacji zmarłego pacjenta wraz kartą zgonu. Niedopuszczalne jest przekazywanie dokumentacji za pośrednictwem rodziny.

8. Karta skierowania zwłok do chłodni zawiera:

a) Imię i nazwisko osoby zmarłej:

b) PESEL osoby zmarłej, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość;

c) Datę i godzinę zgonu;

d) Godzinę przyjęcia zwłok osoby zmarłej do chłodni;

e) Imię, nazwisko i podpis pielęgniarki wypełniającej kartę;

f) Datę i godzinę skierowania zwłok osoby zmarłej do chłodni;

g) Imię, nazwisko i podpis osoby przyjmującej zwłoki osoby zmarłej do chłodni.

9. W razie zgonu pacjenta, co do którego istnieje pewność lub uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępcze działanie, nieszczęśliwy wypadek lub samobójstwo – lekarz dokonuje wpis w dokumentacji medycznej o konieczności powiadomienia prokuratury.

10. Za zwłoki uważa się ciała osób zmarłych.

11. Zwłoki osoby zmarłej wraz z wypełnioną kartą skierowania zwłok do chłodni i identyfikatorem przewożone są do chłodni nie wcześniej niż po upływie dwóch godzin od czasu zgonu wskazanego w dokumentacji medycznej.

12. W okresie pomiędzy stwierdzeniem zgonu, a przewiezieniem do chłodni zwłoki osoby zmarłej są przechowywane w specjalnie przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu, a w razie jego braku – w innym miejscu, z zachowaniem godności należnej zmarłemu.

13. Zwłoki osoby zmarłej przechowuje się w chłodni nie dłużej niż 72 godzin.

14. Zwłoki osoby zmarłej mogą być przechowywane w chłodni dłużej niż 72 godzin, jeżeli:

a) Nie mogą zostać wcześniej odebrane przez osoby uprawnione do pochowania osoby zmarłej.

b) W związku ze zgonem zostało wszczęte dochodzenie albo śledztwo, a prokurator nie zezwolił na pochowanie zwłok;

c) Przemawiają za tym inne niż wymienione wyżej ważne przyczyny – za zgodą albo na wniosek osoby uprawnionej do pochowania osoby zmarłej.

15. Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa rodzina osoby zmarłej, a mianowicie: pozostały małżonek(ka),

–          Krewni zstępni,

–          Krewni wstępni,

–          Krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,

–          Powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

16. Prawo pochowania zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej przysługuje właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych.

17. Prawo pochowania zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym.

18. Zwłoki niepochowane przez podmioty uprawnione mogą być przekazane do celów naukowych publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych. Decyzję w sprawie przekazania zwłok do celów naukowych wydaje, na wniosek uczelni, właściwy starosta.

19. Personel Spółki odpowiedzialny za przygotowanie i wydanie osób zmarłych w Spółce, zobowiązany jest zwłoki osoby zmarłej umyć, ubrać i wydać osobie uprawnionej do ich pochowania w stanie zapewniającym zachowanie godności należnej osobie zmarłej.

20. Zwłoki do chwili wydania bliskimcelu pochówku, przechowuje się w chłodni.

21. Przechowywanie zwłokchłodni przez okres 72 godzin jest nieodpłatne. Dłuższe przechowywanie zwłok, nie wynikające z przyczyn leżących po stronie Spółki jest odpłatne.

22. Wydanie zwłok następuje, zgodniedecyzją rodziny zmarłego, na podstawie ich pisemnego zlecenia zawierającego wskazanie wybranego zakładu pogrzebowego.

23. W przypadku śmierci pacjenta nie posiadającego rodziny, Spółka podejmuje działania zmierzające do zorganizowania pogrzebu przez właściwy Urząd Gminy/Miasta.

24. W razie zgonu na chorobę zakaźną zastosowanie mają przepisy w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.

§ 22

1. W przypadku przechowania zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny, Spółka pobiera opłatę od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 Nr 23 poz.25 z późn. zm.) oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym.

2. Wysokość opłaty, której mowa w ust. 1 wynosi: 120 PLN/doba.

Rozdział XII

Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowania ze środków publicznych

§ 23

Opłaty za świadczenia opieki zdrowotnej udzielane osobom nie posiadającym uprawnień do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz nie finansowanych ze środków publicznych ustalane są w oparciu o cenniki (załącznik nr 3) wprowadzone zarządzeniami Zarządu Spółki. Cennik udostępniony jest w miejscu zwyczajowo przyjętym. Powyższe nie narusza przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Rozdział XIII

Sposób kierowania komórkami organizacyjnymi

§ 24

1. Kierownictwo i nadzór:

a) Dyrektor ds. Lecznictwa koordynuje pracę poszczególnych przedsiębiorstw medycznych Spółki i czuwa nad prawidłowym procesem leczenia.

b) Oddziałem opiekuńczo-leczniczym psychiatrycznym kieruje Kierownik ds. Pielęgniarstwa przy pomocy pielęgniarek koordynujących. Pozostałymi komórkami organizacyjnymi kierują kierownicy tych komórek, a w razie ich nieobecności inne wyznaczone osoby.

c) Pracę średniego i niższego personelu medycznego oddziału organizuje, nadzoruje i koordynuje Pielęgniarka Koordynująca w uzgodnieniu z Kierownikiem ds. Pielęgniarstwa

2. Na czas nieobecności Dyrektora ds. Lecznictwa, Kierownika ds. Pielęgniarstwa lub Kierownika Oddziału, zastępstwo pełni ich stały zastępca lub osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki na czas takiej nieobecności. Osoba taka winna legitymować się odpowiednimi kwalifikacjami.

3. Decyzje w sprawie wyboru i zatrudnienia Kierownika Oddziału, Kierownika ds. Pielęgniarstwa oraz Pielęgniarek Koordynujących podejmuje samodzielnie Zarząd. Osoby te mogą wykonywać swoje czynności na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych o udzielania świadczeń zdrowotnych. w przypadku umowy cywilnoprawnej, usługodawca winien legitymować się polisą OC na sumę odpowiadającą ryzyku związanemu z zajmowanym stanowiskiem.

§ 25

Zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Spółki oraz warunki współdziałania komórek organizacyjnych oraz osób zajmujących samodzielne stanowiska pracy, tworzących strukturę organizacyjną Spółki, są następujące:

a) Zapewnienie sprawnego i efektywnego funkcjonowania Spółki pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym,

b) Realizacja zadań Spółki i celu, które określone zostały w niniejszym Regulaminie oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa dbałość o należyty wizerunek Spółki;

c) Wykonywanie innych czynności określonych w poszczególnych zarządzeniach Zarządu lub jego poleceniach.

§ 26

1. Współdziałanie pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Spółki określonymi w niniejszym Regulaminie, powinno odbywać w sposób, który zapewni sprawność funkcjonowania Spółki oraz kompleksowość, dostępność i należytą jakość udzielanych przez Spółkę świadczeń zdrowotnych.

2. Lekarze specjaliści medycznych komórek organizacyjnych są zobowiązani do konsultacji pacjentów na rzecz innych komórek Spółki.

3. Na badania diagnostyczne wykonywane w Spółce i poza nią kieruje lekarz.

4. Podmiot leczniczy pełni funkcję ośrodka diagnostyczno-leczniczo-opiekuńczo-rehabilitacyjnego, do którego kierowani są pacjenci w zakresie leczenia stacjonarnego i ambulatoryjnego. Spółka zapewnia poczucie bezpieczeństwa zdrowia psychicznego i fizycznego pacjentom z terenu Polski, krajów Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców województwa śląskiego oraz innych osób wykorzystując najnowocześniejsze dostępne metody promocji zdrowia, leczenia oraz rehabilitacji.

5. Wyżej opisana organizacja funkcjonuje na bazie własnych zasobów Spółki lub z wykorzystaniem zasobów podmiotów zewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 27

 1. Organami Spółki są:

a) Zarząd

b) Rada Nadzorcza, jako organ nadzorczy Spółki. Skład, kadencję i kompetencje Rady Nadzorczej określa umowa Spółki.

 1. Zadania i organizację wewnętrzną poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych, a także działów, sekcji i stanowisk pracy określają właściwe Regulaminy oraz zakresy czynności lub zadań pracowników i osób wykonujących usługi dla Spółki.

§ 28

 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Odpowiedzialność za prowadzenie spraw Spółki ponosi Zarząd Spółki.
 3. Funkcjonowanie Zarządu regulują przepisy ustawy – kodeks spółek handlowych oraz Umowa,

§ 29

 1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki przy pomocy:
 • Dyrektora ds. Lecznictwa,
 • Prokurenta,
 • Głównego Księgowego,
 • Kierowników komórek organizacyjnych,
 • Pełnomocnika zintegrowanego systemu zarządzania, jakością (ISO).

§ 30

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2. Funkcjonowanie oraz wybór Rady Nadzorczej Spółki regulują odrębne przepisy kodeksu spółek handlowych oraz Umowa.

§ 31

 1. W Spółce wydawane są następujące wewnętrzne akty normatywne:

a) Uchwały Zarządu – w zakresie kompetencji wynikających z Umowy Spółki,

b) Zarządzenia Prezesa – regulujące podstawowe zagadnienia dotyczące całokształtu działalności Spółki,

c) Zarządzenia Dyrektora – regulujące podstawowe zagadnienia dotyczące podstawowej działalności medycznej Zakładu,

d) Pisma okólne Prezesa – podające do wiadomości określone informacje, interpretacje przepisów zawartych w innych aktach normatywnych lub mające charakter komunikatu, zalecenia lub polecenia.

 1. Opracowanie projektu aktu normatywnego należy do tej jednostki organizacyjnej, której zakresu działania dotyczy treść tego aktu.
 2. Projektom wewnętrznych aktów normatywnych, po weryfikacji pod względem formalnym, Prezes nadaje formę ostateczną i po zaopiniowaniu przez Radcę Prawnego, podpisuje.
 3. Oryginały wewnętrznych aktów normatywnych przechowywane są w Sekretariacie Spółki.

 § 32

 1. Do zadań osób pełniących samodzielne stanowiska należy

a) Radcy Prawnego – należy kompleksowa obsługa prawna Spółki;

b) Inspektora BHP i p/poż – należy zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zgodnie z przepisami;

c) Kapelana – należy posługa religijna dla pacjentów Spółki.

Rozdział XIV

Udzielanie pełnomocnictw

§ 33

 1. Do samodzielnego wykonywania czynności prawnych w imieniu Spółki jest upoważniony Zarząd – zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z wpisu Spółki do KRS.
 2. Pełnomocników ustanawia i odwołuje Zarząd określając jednocześnie granice ich umocowania w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Rejestr pełnomocnictw Spółki oraz dokonywanie wszelkich czynności prawno-administracyjnych, związanych z udzielaniem pełnomocnictw prowadzi Dział Kadr.
 4. Upoważniony pracownik potwierdza przyjęcie upoważnienia własnoręcznym podpisem.
 5. Upoważnienie włącza się do akt osobowych pracownika.
 6. Udzielone pełnomocnictwa i upoważnienia są związane wyłącznie z osobą upoważnioną oraz z zajmowanym przez nią stanowiskiem. W przypadku zmiany osoby lub stanowiska pełnomocnictwo lub upoważnienie zostanie odwołane. Upoważniony nie ma prawa substytuowania udzielonego pełnomocnictwa.
 7. Pełnomocnictwo lub upoważnienie udzielone na czas określony wygasa po upływie terminu ważności.
 8. Bieżąca aktualizacja pełnomocnictw i upoważnień niezbędnych dla prawidłowej działalności komórki organizacyjnej należy do obowiązków jej kierownika.

Rozdział XV

Podpisywanie pism i używanie pieczątek

§ 34

1. Uprawnienia do podpisywania pism w imieniu Spółki poza Prezesem Zarządu Spółki posiadają:

a) Dwóch członków zarządu łącznie,

b) Jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem łącznym

c) Prokurent samoistny działający samodzielnie

d) Dwóch prokurentów łącznych działających łącznie

e) Pełnomocnicy w granicach umocowania.

2. Pismo przed podpisaniem parafuje każdorazowo kierownik komórki będący autorem korespondencji.

3. Parafę należy umieścić po lewej stronie u dołu na znak merytorycznej prawidłowości załatwienia sprawy oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami.

4. Jeżeli podpisywanie pism następuje za stanowisko hierarchicznie wyższe to w przypadku:

a) Sytuacji jednorazowej – obok podpisu umieszcza się klauzulę „z up.” tzn. „z upoważnienia”,

b) sytuacji, w której podpisujący występuje jako stały zastępca, wtedy obok podpisu umieszcza się klauzule „wz” to znaczy „w zastępstwie”.

5. Ważność dokumentów odnoszących się do obrotu środkami finansowymi jest uwarunkowana podpisami:

a) Prezesa Spółki lub osoby do tego upoważnionej,

b) Głównego Księgowego lub jego zastępcy.

6. Dokumenty finansowe bez podpisu osób, o których mowa w ust. 5 są nieważne.

7. Wykaz osób upoważnionych do potwierdzania za zgodność kopii z oryginałem dokumentów określa zarządzenie Prezesa Spółki.

8. Pracownicy maja prawo używać pieczątek:

a) Tzw. firmowych tj. z nazwa i adresem Spółki oraz komórki organizacyjnej,

b) Imiennych (dotyczących stanowiska) z wyszczególnieniem imienia, nazwiska i stanowiska pracownika lub pełnionej funkcji,

c) Innych pieczątek o specjalnym przeznaczeniu dla ułatwienia stałego znakowania dokumentów itp.

9. Pieczątki firmowe używane w Spółce mogą być zamawiane wyłącznie po akceptacji Prezesa, natomiast dotyczących stanowiska, po akceptacji kierownika danej komórki organizacyjnej.

10. Rejestr pieczątek prowadzony jest przez Sekretariat, zajmujący się również kasacją, postępowaniem w razie zaginięcia lub kradzieży pieczątek. Zamawianiem pieczątek zajmuje się Dział Administracyjno-Gospodarczy.

 

Rozdział XVI

Ramowy zakres czynności osób zajmujących kierownicze stanowiska w Spółce

§ 35

I. Postanowienia ogólne:

1. Każdy kierownik podlega bezpośrednio lub pośrednio Prezesowi Zarządu.

2. Kierownik komórki organizacyjnej w realizacji zadań współpracuje z kierownictwem pozostałych komórek organizacyjnych.

3. Kierownik przestrzega przepisów dotyczących tajemnicy służbowej i handlowej, ochrony mienia i przeciwdziałania niegospodarności, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

4. Kierownik dba o porządek i dyscyplinę pracy oraz o zachowanie prawidłowych stosunków międzyludzkich.

5. Kierownik informuje przełożonych o bieżących potrzebach i stwierdzonych nieprawidłowościach zaistniałych w Spółce.

II. Do zakresu obowiązków kierownika należy:

1. Znajomość i przestrzeganie przepisów prawa potrzebnych do właściwego wykonywania powierzonych obowiązków, regulaminów, zarządzeń i instrukcji obowiązujących w Spółce i jej przedsiębiorstwach.

2. Stosowanie się do poleceń służbowych wydawanych przez przełożonego.

3. Planowanie, organizowanie, nadzorowanie oraz kontrola funkcjonalna działalności komórki organizacyjnej, którą kieruje.

4. Planowanie, organizowanie pracy i kontrola wykorzystania czasu pracy podległego zespołu, lub pracy podległych komórek organizacyjnych.

5. Rozdział zadań i środków do ich wykonania, z uwzględnieniem ich rangi, priorytetu, kwalifikacji fachowych i obciążenia pracą bieżącą wykonawców.

6. Nadzór służbowy nad wykonywanymi zadaniami.

7. Przestrzeganie dyscypliny finansowej przy realizacji zadań.

8. Właściwa organizacja pracy pod względem bhp i p. poż. oraz sprawowanie stałego nadzoru w tym zakresie.

9. Zwiększanie efektywności i skuteczności działania podległych komórek organizacyjnych.

10. Ocenianie pracowników.

11. Nadzorowanie przestrzegania przez podległych pracowników obowiązujących ich przepisów i norm etycznych.

12. Nadzór nad utrzymaniem i doskonaleniem systemu zarządzania.

13. Adaptacja nowo przyjętych do pracy pracowników, w tym wprowadzenie w specyfikę przydzielonych zadań, udzielanie wyjaśnień dotyczących ich nowych obowiązków, uprawnień oraz zakresu ich odpowiedzialności.

14. Inspirowanie i wspieranie rozwoju zawodowego podległych pracowników.

15. Analizowanie i doskonalenie struktury zatrudnienia w podległych komórkach organizacyjnych.

16. Reprezentowanie Prezesa Spółki w stosunku do podwładnych, pod warunkiem otrzymania pełnomocnictwa.

III. Zakres odpowiedzialności:

1. Kierownik odpowiada za całokształt spraw należących do jego obowiązków oraz za powierzone mienie.

2. Odpowiedzialność kierownika w jednakowym stopniu dotyczy terminowej i rzetelnej realizacji powierzonych zadań, podejmowania decyzji jak i inicjatywy wymaganej na jego stanowisku pracy.

3. Kierownik odpowiada za podjęte decyzje jak i za niepodjęcie decyzji w sytuacjach tego wymagających.

4. Kierownik odpowiada za prawidłowy przebieg informacji w zespole – sposób rejestrowania, przechowywania i przekazywania informacji.

5. Kierownik odpowiada za realizację zadań, efektywność i skuteczność działania nadzorowanych komórek organizacyjnych.

6. Kierownik odpowiada za znajomość i stosowanie w praktyce obowiązujących aktów prawnych oraz przepisów BHP i p. poż., w tym zaznajomienie podległych pracowników z dotyczącymi ich aktami prawnymi.

7. Kierownik odpowiada za efektywne wykorzystanie czasu pracy przez podległych pracowników oraz terminowe, zgodne z przepisami Kodeksu Pracy udzielanie urlopów wypoczynkowych.

8. Kierownik odpowiada za racjonalne wykorzystanie przydzielonych zasobów.

9. Kierownik odpowiada za terminowe i rzetelne opracowywanie dokumentów sprawozdawczych, analitycznych i informacji z zakresu realizowanych zadań przed daną komórkę organizacyjną.

10. Kierownik odpowiada za stan bezpieczeństwa oraz właściwe wykorzystanie powierzonego mienia i przydzielonych środków.

11. Kierownik odpowiada za przestrzeganie tajemnicy służbowej.

IV. Zakres uprawnień:

1. Kierownik komórki organizacyjnej ma prawo do samodzielnego organizowania pracy podległego personelu.

2. Kierownik ma prawo do wydawanie podległym pracownikom poleceń służbowych w zakresie zadań przypisanych komórce organizacyjnej, w tym wyznaczanie stałych obowiązków i doraźnych zadań podległym pracownikom w zakresie czynności oraz ocena ich realizacji.

3. Kierownik ma prawo dostępu do dokumentów i uzyskiwania od kierowników komórek organizacyjnych Spółki rzetelnych i sprawdzonych informacji potrzebnych do właściwego wykonywania powierzonych obowiązków.

4. W razie wprowadzenia zasady budżetowania komórki organizacyjnej Kierownik ma prawo dysponowania przyznanymi komórce przez Prezesa środkami finansowymi.

5. Kierownik ma prawo inicjować podejmowanie ważniejszych prac i przedsięwzięć mających na celu polepszanie metod i wyników gospodarowania środkami finansowymi i rzeczowymi, bilansowania rachunku ekonomicznego tych przedsięwzięć po uprzedniej akceptacji Prezesa Zarządu.

6. Kierownik ma prawo dobierania kandydatów do pracy w podległych komórkach organizacyjnych po uzgodnieniu z Prezesem Zarządu.

7. Kierownik ma prawo wnioskowania w sprawie nagradzania lub karania podległych pracowników.

8. Kierownik ma prawo do zezwalania na opuszczenie przez pracowników stanowiska pracy w godzinach służbowych.

9. Kierownik ma prawo do decydowania w realizowaniu urlopów wypoczynkowych podległych pracowników oraz do opiniowania wniosków o udzielanie urlopów bezpłatnych.

10. Kierownik ma prawo do udzielania upoważnień do załatwiania określonych spraw podległym pracownikom.

Rozdział XVII

Wspólne zadania i obowiązki osób zajmujących kierownicze stanowiska medycznych komórek organizacyjnych w Spółce

§ 36

 1. Kierownik medycznej komórki podlega merytorycznie Dyrektorowi ds. Lecznictwa.
 2. Do podstawowych zadań i obowiązków kierownika medycznej komórki organizacyjnej należy skuteczne zarządzanie i organizacja procesu diagnostyczno-leczniczego oraz leczenia i rehabilitacji, odpowiednio do specjalności.
 3. Kierownik powinien dbać o podnoszenie standardu udzielanych świadczeń zdrowotnych.
 4. Obowiązkiem każdego kierownika medycznej komórki organizacyjnej jest przestrzeganie obowiązujących norm etycznych i praw pacjentów oraz nadzór nad przestrzeganiem tych praw przez swoich podległych pracowników.
 5. Kierownik powinien nadzorować jakość dokumentacji medycznej, jej przepływ, bezpieczeństwo i prawidłową archiwizację, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 6. Kierownik medycznej komórki organizacyjnej odpowiada za skuteczne i efektywne realizowanie kontraktów i umów zawartych przez Spółkę, w części mającej zastosowanie do działalności podległej komórki organizacyjnej.
 7. Kierownik sprawuje nadzór nad stanem epidemiologicznym podległej komórki organizacyjnej, podejmuje działania profilaktyczne, dba o eliminowanie i szczegółowo analizuje incydenty epidemiologiczne oraz dba o właściwe prowadzenie wymaganej dokumentacji dotyczącej zagadnień epidemiologicznych. Ponadto zgłasza pielęgniarce epidemiologicznej wszystkie przypadki zakażeń szpitalnych, obserwacje, spostrzeżenia i wnioski w tym zakresie.
 8. Kierownik może uczestniczyć (w zależności od potrzeb) w różnego typu zespołach i  komisjach działających w Spółce.
 9. Kierownik medycznej komórki organizacyjnej obowiązany jest realizować decyzje i polecenia przełożonych lub innych kompetentnych służb w sytuacjach nadzwyczajnych związanych z wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego, klęski żywiołowej, katastrofy, wypadku masowego, ataku terrorystycznego lub innymi zdarzeniami o podobnym charakterze.

Zastępowanie pracowników na kierowniczych stanowiskach

§ 37

 1. Prezes Spółki na czas swojej nieobecności wyznacza swojego zastępcę udzielając mu pełnomocnictwa.
 2. Kierownika jednostki organizacyjnej w przypadku jego nieobecności zastępuje zastępca kierownika, a w przypadku nieobecności zastępcy lub w przypadku niewystępowania stanowiska zastępcy kierownika komórki organizacyjnej – wyznaczony za zgodą Prezesa Zarządu – pracownik. Na zastępującego przechodzą wszelkie prawa i obowiązki wynikające z przepisów ogólnych i niniejszego Regulaminu.
 3. Osoby zastępujące pracowników na stanowiskach kierowniczych ponoszą odpowiedzialność za decyzje podejmowane w ramach udzielonych im pełnomocnictw (upoważnień).
 4. Po godzinach pracy Administracji, czyli po godzinie 15:00 w dni robocze oraz w dni wolne od pracy, lekarz dyżurny pełni rolę koordynatora zadań w zakresie niezbędnym do bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstw.

Przyjmowanie i zdawanie funkcji kierowniczej

§ 38

Przekazywanie i objęcie funkcji następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, który winien być aprobowany przez bezpośredniego przełożonego.

Protokół winien zawierać:

a) Wykaz zdawanych – przyjmowanych akt,

b) Stan zdawanych – przyjmowanych zagadnień,

c) Wykaz spraw niezałatwionych,

d) W odniesieniu do osób na stanowiskach materialnie odpowiedzialnych, wykaz składników majątkowych wg arkusza spisu z natury – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Przy rozwiązywaniu umowy o pracę pracownik w formie oświadczenia informuje, że nie posiada żadnych dokumentów firmy, w tym na nośnikach elektronicznych.

Ramowy zakres czynności stanowisk /pracowników wykonawczych

§ 39

I. Postanowienia ogólne:

1. Pracownik wykonawczy podlega bezpośrednio kierownikowi komórki organizacyjnej, pośrednio Prezesowi Zarządu.

2. W realizacji zadań pracownik współpracuje z kierownictwem pozostałych komórek organizacyjnych.

3. Pracownik przestrzega przepisów dotyczących tajemnicy służbowej i handlowej, ochrony mienia i przeciwdziałania niegospodarności.

4. Pracownik dba o porządek i dyscyplinę pracy oraz o zachowanie prawidłowych stosunków międzyludzkich.

5. Pracownik informuje przełożonych o bieżących potrzebach i stwierdzonych nieprawidłowościach zaistniałych w swojej komórce organizacyjnej.

II. Do zakresu obowiązków pracownika należy:

1. Stosowanie się do poleceń służbowych wydawanych przez przełożonego.

2. Kompetentne, rzetelne i terminowe wywiązywanie się z przyjętych obowiązków w sposób zgodny z interesami Spółki.

3. Znajomość i przestrzeganie przepisów, zarządzeń, instrukcji i regulaminów dotyczących powierzonego odcinka pracy oraz zasad organizacji pracy w Spółce i Przedsiębiorstwie.

4. Utrzymywanie własnych kwalifikacji zawodowych na poziomie niezbędnym dla wykonywania zadań na danym stanowisku.

5. Podnoszenie własnych kwalifikacji poza Spółką po akceptacji bezpośredniego przełożonego oraz zgody Prezesa Zarządu, o ile ze strony Spółki korzystać będzie z jakichkolwiek świadczeń np. oddelegowania itp.

6. Przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów i zasad BHP i p. poż.

7. Zgodne z przepisami i przeznaczeniem wykorzystywanie powierzonego majątku Spółki, zabezpieczanie go dostępnymi środkami przed zniszczeniem, kradzieżą lub nieuzasadnionym obniżeniem wartości.

8. Przestrzeganie tajemnicy służbowej.

9. Uprzejme traktowanie pacjentów i interesantów oraz rzetelne załatwianie ich spraw.

III. Zakres odpowiedzialności:

1. Pracownik odpowiada za:

a) Całokształt spraw należących do jego obowiązków,

b) Podjęte decyzje jak i za niepodjęcie decyzji w sytuacja tego wymagających,

c) Prawidłowy przebieg informacji w zespole, sposób rejestrowania, przechowywania i przekazywania informacji,

d) Terminowość i jakość wykonywanych zadań stosownie do posiadanych uprawnień, środków i warunków działania, stan i sposób wykorzystania powierzonego majątku stosownie do postawionych do jego dyspozycji środków materialnych, finansowych i organizacyjnych,

e) Przestrzeganie obowiązującego prawa, norm etycznych oraz zasad i procedur działania obowiązujących w Spółce.

2. Odpowiedzialność pracownika w jednakowym stopniu dotyczy realizacji powierzonych zadań, podejmowania decyzji jak i inicjatywy wymaganej na jego stanowisku pracy.

IV. Zakres uprawnień:

1.Pracownik posiada uprawnienia do:

a) Otrzymania formalnego określenia zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności,

b) Umożliwienia mu dostępu do środków działania niezbędnych do wywiązania się z przyjętych zadań,

c) Żądania zabezpieczenia mu właściwych i bezpiecznych warunków pracy dla danego stanowiska

d) Wyboru sposobu, czasu, miejsca realizacji zadań, o ile nie są one ograniczone decyzją przełożonego lub obowiązującymi procedurami

2. Pracownik posiada uprawnienia do zwracania się o pomoc do bezpośredniego przełożonego w przypadku niemożności samodzielnego wywiązywania się z zadań.

Zastępowanie pracownika i rozdział jego obowiązków

§ 40

Kierownik komórki organizacyjnej w czasie nieobecności podległego pracownika:

1. Wyznacza na ten okres innego pracownika lub rozdziela czynności pracownika nieobecnego pomiędzy innych pracowników komórki,

2. W przypadku braku możliwości wykonywania zadań nieobecnego pracownika przez innych pracowników komórki organizacyjnej zgłasza ten fakt swemu przełożonemu, który podejmuje decyzje w tym zakresie.

§ 41

1. Szczegółowe zakresy czynności pracowników wynikają z organizacji i zadań poszczególnych komórek organizacyjnych oraz ze specyfiki stanowiska pracy.

2. Wymagane kwalifikacje na stanowiskach pracy określone zostały w odrębnych przepisach Prawa.

3. Indywidualne szczegółowe zakresy czynności i odpowiedzialności pracowników opracowują właściwi kierownicy komórek organizacyjnych we współpracy z Działem Kadr. Zakresy czynności zatwierdza Prezes Spółki.

4. Zakresy czynności sporządza się w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem dla pracownika i do akt osobowych pracownika.

5. Kontrolę realizacji obowiązków w stosunku do podległych pracowników, w sposób zapewniający właściwe wykonywanie pracy przeprowadzają kierownicy, natomiast kontrolę w stosunku do kierowników ich bezpośredni przełożeni.

6. Za wewnętrzną organizację pracy komórek organizacyjnych odpowiadają ich kierownicy.

 

 Rozdział XVIII

Przepływ informacji

§ 42

W Spółce informacje przekazywane są następującymi sposobami:

 1. Skrytki korespondencyjne komórek organizacyjnych do przekazywania pisemnych informacji;
 2. Ogólnodostępne tablice ogłoszeń znajdujące się przed budynkiem Zarządu Spółki, w budynku administracji, w oddziale szpitalnym, oddziałach opiekuńczo-leczniczych i innych komórkach organizacyjnych działających w Spółce, na których wywieszane są bieżące informacje dotyczące funkcjonowania Spółki, zmian w regulaminach i innych aktach wewnątrzzakładowych;
 3. Spotkania kierowników oddziałów z Zarządem Spółki;
 4. Spotkania pozostałych kierowników komórek organizacyjnych z Zarządem Spółki;
 5. Zebrania (w miarę bieżących potrzeb) pielęgniarek koordynacyjnych z Kierownikiem ds. Pielęgniarstwa;
 6. Spotkania Zarządu Spółki z Zespołem Doradczym Prezesa Zarządu, w skład którego wchodzi: Dyrektor ds. Lecznictwa, Kierownik Oddziału Szpitalnego Psychiatrycznego, Główna Księgowa, Kierownik ds. Pielęgniarstwa, Kierownik Administracyjno-Gospodarczy.

§ 43

Wewnętrzny porządek i organizację pracy obowiązującą w Spółce, określa Regulamin Pracy Spółki wprowadzony zarządzeniem Prezesa.

§ 44

 1. Prezes może, w drodze zarządzenia, powoływać zespoły zadaniowe do realizacji określonych celów.
 2. Szczegółowe zasady funkcjonowania komisji i zespołów regulują zarządzenia Prezesa Zarządu Spółki, określające zasady ich pracy, skład osobowy i zadania.

 § 45

 1. Prezes Spółki przyjmuje petentów, w tym w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 12.00-14.00;
 2. Dyrektor ds. Lecznictwa przyjmuje petentów, w tym w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 10.00-12.00.

Rozdział XIX

Prawa i obowiązki pacjenta

§ 46

 1. Każdy pacjent otrzymuje świadczenia medyczne zgodnie ze swoim stanem zdrowia, swoimi uprawnieniami, wynikającymi z odrębnych przepisów.
 2. Kryterium określającym sposób, zakres i czas udzielania świadczeń zdrowotnych jest aktualny stan wiedzy medycznej i potrzeby zdrowotne pacjenta.

§ 47

Pacjent ma prawo:

1. Uzyskać świadczenia diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne udzielane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodnie z obowiązującymi zasadami wiedzy medycznej i etyki zawodowej,

2. Do opieki medycznej we właściwym miejscu i warunkach gwarantujących poszanowanie jego godności osobistej, intymności, własnych przekonań religijnych i zasad moralnych,

3. Do informacji o swoim stanie zdrowia, która winna być zrozumiale sformułowana, a w przypadku niepomyślnej prognozy informacja winna być przekazana z taktem i rozwagą. Na życzenie pacjenta lekarz może nie udzielać mu pełnej informacji. Udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjenta innym osobom, może nastąpić tylko za zgodą pacjenta, za wyjątkiem sytuacji, kiedy uzyskanie zgody nie jest możliwe,

4. Wymagać od fachowych pracowników opieki zdrowotnej obowiązku przestrzegania tajemnicy zawodowej,

5. W trakcie leczenia znać nazwisko lekarza prowadzącego jego terapię,

6. Do informacji o funkcjonowaniu Spółki poprzez: wywieszone plany obiektów należących do Spółki, odpowiednie oznakowanie poszczególnych miejsc i dróg wewnętrznych, wskazanie miejsca, w którym może uzyskać szczegółowe informacje, noszenie identyfikatorów zawierających dane dotyczące tożsamości, kwalifikacji i stanowiska pracy osób udzielających świadczeń medycznych;

7. Wpisania na listę oczekujących na świadczenia zdrowotne w Spółce w przypadku braku możliwości udzielenia świadczenia w dniu zgłoszenia;

8. Uczestniczyć w świadomym podejmowaniu podstawowych decyzji medycznych dotyczących jego zdrowia, z wyłączeniem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa, poprzez:

– Uzyskanie wyczerpującej, sformułowanej w sposób nieskomplikowany i zrozumiałej informacji na temat potencjalnego ryzyka i spodziewanych korzyści, a także możliwości zastosowania innego postępowania medycznego oraz skutkach w przypadku odmowy zastosowania proponowanego postępowania medycznego,

– Każdorazowe wyrażanie zgody na postępowanie diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne przy każdym zabiegu, lub zmianie decyzji przez pacjenta. Podjęcie działań medycznych bez zgody pacjenta jest możliwe tylko sytuacjach uzasadnionych i przewidzianych w przepisach prawa Prawo wymienione powyżej obowiązuje w sposób ograniczony w przypadku: chorób zakaźnych, wenerycznych i gruźlicy, wobec których istnieje ustawowy przymus leczenia; chorób psychicznych, niedorozwoju umysłowego lub innych zaburzeń psychicznych, których nie leczenie może zagrozić pacjentowi lub otoczeniu; innych sytuacji, w których prawo przewiduje ograniczone swobody decydowania pacjenta,

 1. Uczestniczyć w wyrażaniu zgody lub odmowy na udział w badaniach naukowych i zajęciach dydaktycznych,
 2. Uczestniczyć w wyborze lekarza specjalisty, do którego jest kierowany,
 3. Korzystać z dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez siebie,
 4. Korzystać z opieki duszpasterskiej,
 5. Do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz – koszty realizacji tych uprawnień nie mogą obciążać Spółki.
 6. Do zapewnienia przez Zarząd dostępności do informacji o prawach pacjenta,
 7. Do troskliwej i aktywnej opieki w stanie terminalnym, łagodzenia do końca objawów choroby oraz cierpienia i zapewnienia mu godnych warunków umierania.

§ 48

1. Pacjent ma prawo do umieszczenia posiadanych przedmiotów wartościowych i pieniędzy w depozycie Spółki.

2. Wartościowe rzeczy przekazane przez pacjenta do depozytu ewidencjonuje się w książce depozytu i potwierdza podpisem przekazującego.

§ 49

 1. Pacjenci zgłaszający się na leczenie do oddziałów Spółki powinni – oprócz dostarczenia wymaganej prawem dokumentacji, poddawać się wstępnemu badaniu kwalifikacyjnemu przez lekarza.
 2. Za odzież, przedmioty wartościowe i pieniądze zatrzymane przez chorego Spółka nie odpowiada.
 3. Pacjent przyjęty na oddział nie ma prawa wychodzić poza obręb siedziby Spółki bez zgody lekarza prowadzącego (przepustki, zgodnie z zasadami określonymi przez NFZ Pacjent obowiązany jest stosować się do wszystkich zaleceń i wskazówek lekarzy oraz pielęgniarek.
 4. Pacjent ma obowiązek zapoznać się z regulaminem organizacyjnym (w zakresie praw i obowiązków pacjenta), przepisami bhp i p. pożarowymi przy korzystaniu z urządzeń do leczenia tlenem, co potwierdza w oświadczeniu złożonym na oddziale.
 5. Pacjentowi nie wolno przyjmować leków ani poddawać się jakimkolwiek zabiegom bez zalecenia lekarza leczącego.
 6. Pacjent nie ma prawa bez zgody lekarza leczącego bądź pielęgniarki koordynującej spożywać ani podawać do jedzenia innym chorym żywności i napojów przyniesionych spoza terenu należącego do Spółki.
 7. Niedopuszczalne jest przynoszenie i spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych oraz częstowanie nimi innych chorych bądź personelu.
 8. Pacjenta obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i używania środków odurzających.
 9. Pacjent jest odpowiedzialny za rzeczy oddane mu do użytku na czas pobytu w budynkach Spółki.
 10. Pacjent zobowiązany jest pokryć koszty naprawy szkód powstałych z jego winy.
 11. Pacjent nie ma prawa bez nadzoru personelu używać aparatów i urządzeń leczniczych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych.
 12. Dopuszcza się korzystanie w niezbędnym zakresie z telefonów komórkowych, za wyjątkiem miejsc oznakowanych zakazem.
 13. Pacjent jest obowiązany szanować wyposażenie będące w posiadaniu Spółki, życzliwie odnosić się do innych chorych i personelu Spółki.
 14. Pacjent może przyjmować odwiedzających.
 15. W razie nie stosowania się chorego do niniejszego Regulaminu, chory może zostać wypisany z oddziału prowadzonego przez Spółkę, na który został przyjęty, jeśli jego stan zdrowia na to pozwala.

Zasady odwiedzin pacjentów oddziałów opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych i szpitalnego psychiatrycznego.

§ 50

1. Osoby odwiedzające zobowiązane są do podporządkowania się wszelkim wskazówkom personelu Spółki.

2. Pacjenta mogą odwiedzać równocześnie maksymalnie dwie osoby.

3. Odwiedzający nie mogą siadać na łóżkach pacjentów.

4. Odwiedzający winni maksymalnie ograniczać czas wizyt.

5. Każda decyzja ograniczająca czas i zakres odwiedzin pacjentów zostaje wydana przez Zarząd w formie pisemnej i zawiera uzasadnienie oraz termin trwania ograniczenia.

6. W uzasadnionych przypadkach Zarząd lub lekarz dyżurny mogą ograniczyć odwiedziny u pacjenta.

7. Szczegółowych informacji o czasie odwiedzin udziela kierownik lub lekarz dyżurny oddziału.

Rozdział XX

Skargi i wnioski pracowników Spółki i pacjentów Przedsiębiorstwa

§ 51

Skargi i wnioski pracowników Spółki i pacjentów Przedsiębiorstwa przyjmowane i rozpatrywane są przez Prezesa Zarządu po uprzednim złożeniu skargi lub wniosku w Sekretariacie.

 

Rozdział XXI

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014r.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Organizacyjnym zastosowanie mają odrębne przepisy.

3. Podanie Regulaminu Organizacyjnego do wiadomości pacjentów następuje poprzez wywieszenia w widocznych miejscach w siedzibie Spółki lub udostępnienie na życzenie pacjenta przez personel Spółki.

Poprawiony: czwartek, 06 lutego 2014 09:46

 

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com