Zasady udostępniania informacji

§1

Udostępnianie informacji przez PZOL Sp. z o. o. w Międzybrodziu Bialskim określają w szczególności następujące przepisy:
– ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, póz. 1198 z późn. zm.),
– ustawa z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011r., nr 112, poz. 654 z późn. zm.),
– ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2 2002 r. Nr 101, póz. 926 z późn. zm.),
– ustawa z 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 196, póz. 1631).

§2

Każdy ma prawo dostępu do informacji publicznej, na zasadach określonych przepisach określonych w §1 oraz w niniejszym regulaminie.

§3

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia w szczególności do:
a) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to istotne dla interesu publicznego,
b) informacji o statusie prawnym lub formie prawnej Zakładu,
c) informacji o przedmiocie działalności i kompetencjach Zakładu,
d) informacji o organach i osobach sprawujących funkcje w Zakładzie i ich kompetencjach,
e) informacji o majątku, którym dysponuje Zakład oraz sposobach jego dysponowania,
f) informacji o zasadach i trybie działania Zakładu.

§4

Nie udziela się dostępu do:
a) informacji chronionych ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa,
b) informacji niejawnych,
c) informacji zawierających danych osobowe (chyba, że dokument zostanie poddany anonimizacji, w ten   sposób, że dane nie będą rozpoznawalne),
d) informacji stanowiących tajemnicę skarbową,
e) informacji stanowiących tajemnicę statystyczną.

§ 5

1. Informacji publicznej udziela się na wniosek (Załącznik nr 1).
2. Dostęp do informacji jest bezpłatny.
3. Jeżeli w związku z udostępnieniem informacji publicznej nastąpi konieczność poniesienia dodatkowych  kosztów, wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów przedstawionych przez udostępniającego informacje.
4. O kosztach należy powiadomić wnioskodawcę, a udostępnienie następuje po upływie 14 dni od powiadomienia wnioskodawcy, chyba że dokona on w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wniosek wycofa.

§6

1. Informacje publiczne mogą zostać udostępnione w trybie art. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej, czyli poprzez publiczne udostępnienie w miejscach ogólnie dostępnych lub przez zainstalowanie w tychże miejscach urządzeń umożliwiających zapoznanie się z treścią informacji.
2. Ponadto informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej są udzielane na wniosek zainteresowanego zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy pod warunkiem, że udzielenie informacji nie jest ograniczone w zakresie i na zasadach określonych w powyższych przepisach, a w szczególności, jeśli informacja jest prawnie chroniona tajemnicą.

§7

1. Informacji udziela się w żądanej formie, wskazanej we wniosku.
2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie.
3. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnianie informacji umarza się.

§8

1. Odmowa udostępnienia informacji i umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następuje w drodze decyzji (wzór stanowi Załącznik nr 2).
2. W przypadku wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji lub umorzenia postępowania, o którym mowa w §7 zastosowanie znajdują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:
a)  odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
b) uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra (prawo do prywatności osoby fizycznej lub tajemnicy przedsiębiorcy) wydano decyzję odmowną.

§9

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy „Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi”, z tym, że:
a) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania odpowiedzi,
b) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią.

§10

1. Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna,
przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.
2. Sądem właściwym miejscowo jest sąd rejonowy, właściwy ze względu na siedzibę podmiotu, który odmówił udostępnienia informacji publicznej.

§11

Wnioskodawca nie musi wykazywać interesu prawnego lub faktycznego, gdy chce się zapoznać z informacją publiczną.

§12

Prawo dostępu do informacji publicznej realizowane jest na terenie całego Zakładu. Osobami odpowiedzialnymi za realizację uprawnień wynikających z ustawy jest Prezes Zakładu oraz kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Zakładu.

§13

Zakład prowadzi rejestr udostępnionych informacji publicznych.

§14

Po zakończeniu roku rejestry składane są u Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, który dokonuje kontroli udostępnionych informacji.

§15

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych prowadzi na bieżąco kontrolę nad prawidłowością realizacji przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.


Załącznik 1 – wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej (otwierać za pomoca pakietu office)

Załącznik 2 – wzór decyzji w sprawie udostępniania informacji publicznej (otwierać za pomoca pakietu office)

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com