ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA PRZED SZKODNIKAMI

PZOL Sp. z o.o. w Międzybrodziu Bialskim przy ul. Granicznej 7 zaprasza Wykonawców do składania ofert na niszczenie szkodników poprzez deratyzacje, dezynfekcję i dezynsekcję w budynku administracyjno-gospodarczym „D”.

Wykonawca w ramach umowy będzie zobligowany do prowadzenia nadzoru, czyszczenia i wymiany preparatów w stacjach deratyzacyjnych i detektorach owadobójczych. Wykonawca będzie potwierdzał przeprowadzenie monitoringu wypełniając kartę kontrolną, którą zatwierdzi Zleceniodawca.

Wizyty kontrolne odbywać się będą w następujących miesiącach:
styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad.

Dopuszcza się możliwość zwiększenia kosztów usługi o kwotę inflacji ogłoszoną przez GUS.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia jej przez każdą ze stron w terminie 30 dni.

Oferty na w/w usługę należy składać w terminie do dnia 10.10.2019r., do godz. 10.00 w sekretariacie PZOL w budynku „D” – pokój nr 2.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.10.2019r. o godz. 11.00 w pokoju nr 3 budynku „D”.

Informacje związane z przygotowaniem i złożeniem ofert można uzyskać pod nr tel. 33 866 13 49 wew. 14 (H. Chaberski lub K. Zając).

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com