Ochrona danych osobowych

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
dla pacjentów

 

Realizując obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest PZOL sp. z o.o., tel. 33 866 13 49/50, email: sekretariat@pzol.pl.
 2. Dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych: Sabina Papaj, e-mail: iodo@pzol.pl.
 3. Przetwarzamy Państwa dane, ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na Administratora Danych Osobowych, jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług medycznych.
 4. Państwa dane przetwarzamy w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, diagnozy medycznej oraz leczenia.
 5. Państwa dane możemy przekazać tylko zaufanym podmiotom (takim, jak: organy publiczne, operator pocztowy, ubezpieczyciel komercyjny w związku z prywatnym ubezpieczeniem medycznym, usługi IT, NFZ w zakresie rodzaju usług medycznych osoby ubezpieczonej, innym podmiotom współpracującym, w tym, w zakresie konsultacji lekarskich).
 6. Informujemy, że nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (przez państwo trzecie należy rozumieć kraje spoza UE i EOG).
 7. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane oraz przez czas wymagany odpowiednimi przepisami prawa.
 8. Mają Państwo prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, usunięcia, a także możliwość zgłoszenia sprzeciwu w dowolnym momencie.
 9. Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji w odniesieniu do Państwa danych.
 10. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest warunkiem świadczenia usługi medycznej. Natomiast, niepodanie danych skutkuje niemożliwością świadczenia usługi medycznej.
Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com